Bana er opa

Årsmøte 2023

SAKLISTE

Årsmøte Volda golfklubb 03.03.2023 på Havila Hotel Ivar Aasen kl. 19.00

  Klikk på saka for å få opp dokumenta som er knytt til saka.

 1. Opning ved styreleiar
 2. Godkjenne dei som har røysterett
 3. Val av møteleiar og referent
 4. Val av 2 personar til å skrive under protokollen
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Godkjenning av innkalling
 7. Godkjenning av sakliste
 8. Handsame årsmeldinga for 2022
 9. Handsame
  1. Rekneskapen for 2022
  2. Melding frå kontrollutvalet
 10. Handsame eventuelle forslag og saker
  1. Forslag om fastpris i simulatoren
 11. Fastsetje medlemskontingent for 2023
 12. Vedta budsjett for 2023
 13. Handsame organisasjonsplanen til klubben
 14. Val
  1. styre
  2. kontrollutval
  3. valkomité
 15. avgjere om det skal engasjerast revisor

  Pause med pizza og loddsal

 16. Premiering og takk
 17. Medlemsmøte med diskusjon
 18. Avslutning

 

Referat frå årsmøtet