Bana er opa 

Årsmøte 2014

Her finn de papira til årsmøtet den 28. februar 2014 kl. 19.00.

Sakliste årsmøte

Vedlegg til saker:

Sak 6 - Årsmeldinga

Sak 7 - Rekneskap 2013

Revisorfråsegn

Sak 8 - Kontigent og prisar for 2014

Tilleggsopplysingar til sak 8.
"Styret foreslår uendra kontingentsatsar, men foreslår å redusere prisen på andel til kr 1500. Hovudgrunnen er å lette tilgangen på nye medlemar. Eitt anna moment er at vi  tidlegare har tatt bort kravet til andelar for alle over 67 år. Vi har nå fleire nye medlemar i 60 åra som kan risikere å måtte betale andelarar 1-2 år før dei slepp unna ved fylte 67. Det er også slik at prisar på andelar/aksjar i norske golfklubbar synest generelt å vere fallande. Fokus må vere på kontingentinntekter. "

Sak 9 - Budsjett 2014

Sak 10 - Val